Изберете страница

ПЪТЯТ НА МЪДРОСТТА/THE WAY OF WISDOM

ПЪТЯТ НА МЪДРОСТТА
документален филм

Режисьор: Николай Василев
Оператори: Ивайло Кузов, Николай Петров

Награда за дебют на фондация “Култура аними”, 2004г.
Селектиран на:
6-ти Международен Фестивал за независимо кино в Солун, 2004 г.,
9-ти Международен София Филм фест, 2005г.,
East silver, 2005г.,
Prix Evropa, 2005г.,
Златен ритон, 2005г.

Един филм за Планината на Духа, за Пътника и Пътя.
ПЪТЯТ НА МЪДРОСТТА е документален филм, посветен на живота и идеите на Ваклуш Толев. Това не е филм за обикновен човек с обикновена история. Това не е филм, който разказва за ежедневието и биографията като факти. Това е една приказка за Пътя на Мъдрец, в която “няма страдание, а има развитие; няма зло, има нееволюирало добро; и човекът е един бог в развитие…”
Разказвачът ни води по върховете на древността — Перперикон, Орфеевите скали, Бяла черква… Като в нова мистерия… Към един нов връх… За да открием, че не е достатъчно да се качим на върха — трябва да се върнем, за да донесем…
Ако всяка мистерия има своя тайна, тайна има и този филм – тайната, че Пътникът може да стане Път!

THE WAY OF WISDOM
documentary

Director: Nikolai Vassilev
Cinematography: Ivaylo Kouzov, Nikolai Petrov

Award for the debut of Culture Anime Foundation, 2004
Selected on:
6th International Independent Film Festival in Thessaloniki, 2004,
9-ти Interational Sofia film fest, 2005г.,
East silver, 2005г.,
Prix Evropa, 2005г.,
Golden Rhyton, 2005г.

One film about the Mountain of Spirit, the Pilgrim and the Way.
THE WAY OF WISDOM is a documentary dedicated to the life and the ideas of Vaklush Tolev.
This is not a film about an ordinary man with an ordinary story. This is not a film, which simply narrates the everyday life and biography as facts. This is a tale of the Way of the Sage in which “there is no suffering, there is development; there is no evil, there is non-evolved good; and the human being is a god in evolution…”
The narrator is guiding us over the summits of the ancient time: Perperikon, the Orpheus’Rocks, Byala Cherkva (White Church)… As in a new mystery… On the way to a new summit… To find out that it is not enough to climb the summit – we should go back for to bring…
If each mystery has its own secret, there is such in this film, too: the secret, that the Piligrim can become the Way!